RSS

Tag Archives: Oleg Shekhovtsov

Playing Card Art: Joker by Oleg Shekhovtsov

The Joker designed by Oleg Shekhovtsov.

380441_1254251343_medium

♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣

  1. See other Jokers on this blog (Category: “Joker”);
  2. See other playing card projects in the category “Playing Card Art” (Category: “Playing Card Art”).

♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣

 
Leave a comment

Posted by on 20.02.2013 in Joker, Playing Card Art

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: